1. Generelt.

Disse alminnelige betingelser gjelder i den utstrekning de ikke endres ved skriftlig overenskomst. 

2 Tilbud.

Avtale er først inngått når selgerens ordrebekreftelse foreligger. 

3. Priser.

Alle priser er veiledende bruttopriser eller netto en gros priser der hvor det er angitt. Prisene er eksklusive merverdiavgift. Prisene gjelder for salgsgjenstanden levert i overensstemmelse med punkt 5. Såfremt produsentens priser, tollsatser, offentlige avgifter og gebyrer endres i forhold til det som gjaldt ved kontraktens inngåelse, eller nye kommer til innen levering skjer, skal prisene endres tilsvarende. Økte omkostninger som følge av at forsendelse må skje på en annen måte enn normalt eller forutsatt ved avtalens inngåelse, bæres av kjøperen. Priser som er stipulert i norske kroner skal reguleres såfremt det fra kontraktens inngåelse og inntil to arbeidsdager etter at betaling er kommet selgeren i hende, skjer endringer i valutakurser som har betydning for beregning av salgsgjenstands pris. 

4. Tekniske opplysninger.

Illustrasjoner, tegninger og oppgaver over priser og tekniske data, for eksempel vekt mål, volum, yteevne, kraftbehov etc. i kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell., tjener bare som veiledning og må ikke oppfattes som endelige og bindende. Tilsvarende opplysninger som er tatt med i ordrebekreftelsen eller ved henvisning gjort til en del av avtalen er bindende for selgeren hvis han ikke uttrykkelig har sagt at de bare er veiledende. Tekniske data som er uttrykkelig garantert i avtalen, må forstås med de toleranser som er vanlig ifølge standarder for vedkommende varesort. Betegnelsen cirka betyr et spillerom på 10 % opp eller ned. Kjøperen har risiko for at de tekniske data og salgsgjenstanden i enhver henseende passer for hans behov. For teknisk rådgivning i forbindelse med kjøp av maskiner og teknisk utstyr har selgeren kun det ansvar for uaktsomhet som tekniske rådgivere (konsulenter) har. 

5. Levering.

Hvis ikke annet er avtalt, gjelder fritt levert vårt lager i Asker eller Skoppum inkl. standard emballasje. Paller og karmer anføres til selvkost. Transportforsikring tegnes bare etter anmodning og for kjøpers regning. Forsendelse skjer for kjøpers regning og risiko. Vi gjør oppmerksom på at flytende kjemikalier/væsker for øyeblikket ikke kan sendes til privat personer. 

6. Garanti / reklamasjon.

 Garanti ytes på våre produkter i henhold til Norsk Lov eller i samme utstrekning som vi er dekket av garanti fra våre leverandører. Det påligger kjøperen av varen plikt til å kontrollere at den leverte varen er i overensstemmelse med bestillingen. Garantireparasjoner skal utføres av oss eller godkjent service-verksted. Vårt standard garantiskjema må benyttes. Erstatningsansvar er i alle tilfelle begrenset oppad til varens fakturaverdi. Retur av kappede slanger krediteres kun med 50 % av fakturaverdi, monterte slanger taes ikke i retur. Reklamasjon på grunn av mangler ved salgsgjenstanden som etter kjøpslovens § 52 skal skje straks, anses for å være foretatt i rett tid hvis den er kommet fram til selgeren senest 14 dager etter levering. Kjøperen er forpliktet til å undersøke salgsgjenstanden straks (jfr. kjøpslovens § 51). Reklamasjon på grunn av mangler som først kan oppdages når salgsgjenstanden er montert og prøvekjørt, anses for å være foretatt i rett tid når den foretas straks etter at mangelen er konstatert. Reklamasjon kan ikke i noen tilfelle foretas etter utløpet av den i punkt 7 nevnte reklamasjonsfrist idet kjøpslovens § 54 ikke gjelder for salg som omfattes av disse betingelser. 

7. Forlenget reklamasjonsfrist og rett til avhjelp av mangler.

Kjøperen kan påklage kontraktsmessig mangler ved salgsgjenstanden innen 6 måneder regnet fra leveringsdagen, eller innen 3 måneder ved drift i mer enn ett skift. Disse frister forlenges ikke om kjøperen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Skjema nr. 35. Utgave nr. 4. Vedlegg nr. 2 til KCL-P-70. 26.0.2018 unnlater å ta salgsgjenstanden i bruk straks, uansett årsaken til dette. Selgeren har rett til å avhjelpe en kontraktsmessig mangel innen rimelig tid. Kjøperen har bevisbyrden for at det foreligger en kontraktsmessig mangel. Den forlengede reklamasjonsfrist gjelder bare feil som oppstår under de ved avtalens inngåelse forutsatte arbeidsforhold, og ved riktig anvendelse. Den omfatter således f. eks ikke mangler som skyldes tilfeldig begivenheter, vanlig slitasje eller mangelfullt vedlikehold, herunder uriktig smøring eller feilaktig bruk av salgsgjenstanden. Retten til å påberope seg mangler bortfaller hvis salgsgjenstanden, etter at den er levert, blir forandret eller reparert av andre enn selgeren, uten dennes skriftlige samtykke. 

8. Annullasjoner Annullasjoner av spesialbestilte varer godtas normalt ikke.

 Om kjøperen, med vår godkjennelse, helt eller delvis annullerer inngitt ordre, har vi alltid rett til å debitere så vel våre, som våre underleverandørers, kostnader forbundet med ordren. Retur Retur kan kun skje etter utfylt returskjema (www.kcl.no). Kreditnota utstedes etter godkjennelse av de returnerte varer med fradrag av 20% returgebyr og eventuelle utlagte frakter, såfremt ikke varen er feillevet av KCL. Hvis returfrakt skal betales av KCL, godtas kun forsendelsesmåte avtalt med KCL på forhånd. Kun standardprodukter i original ubrutt forpakning aksepteres, og produkter eller emballasje må ikke være prismerket. Slitedeler med ubrutt emballasje, som er standard lagervare, belastes ikke gebyr. Spesialbestilte, ikke standard lagerførte varer, tas ikke i retur. Erstatning for forsinket levering For oversittelse av veiledende leveringstid betales ingen form for erstatning. For oversittelse av garantert leveringstid betales – hvis ikke annet er avtalt – normalerstatning (konvensjonalbot) som beregnes med 0,5% pr. uke av den del av den avtalte kjøpesum som knytter seg til den del av salgsgjenstanden som på grunn av forsinkelse ikke kan tas i bruk som forutsatt. Konvensjonalboten kan ikke overstige 5 % av den del av kjøpesummen som dekker den del av leveransen som ikke kan tas i bruk som forutsatt. Hvis salgsgjenstanden skal leveres fra verk eller helt eller delvis fra underleverandør, har kjøperen bare krav på erstatning, såfremt selgeren kan gjøre tilsvarende erstatningskrav gjeldende mot sin leverandør. 

9. Force majeure.

Som force majeure regnes enhver omstendighet som faller inn under kjøpslovens § 24, både når slike hindringer er generelle og når de rammer selgeren selv, eller det verk som er valgt til å forarbeide salgsgjenstanden eller dets underleverandør. Som force majeure regnes dessuten trafikkvanskeligheter som rammer den ved avtalens inngåelse av selgeren forutsatte transportmåte eller - vei, samt kassasjon av større arbeidsstykker, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, arbeidskonflikt og beslag. 

10. Småordregebyr. 

På ordre under kr. 500,- netto, tilkommer et småordregebyr på kr. 100,- eks.mva. 

11. Betalingsbetingelser.

Kontant eller netto pr. 15 dager etter fakturadato hvis avtalt. 

12. Salgspant.

 Selgeren forbeholder seg salgspant i salgsgjenstanden for kjøpesummen inklusive eventuelle omkostninger, avbetalingstillegg og utlegg for kjøperen i forbindelse med salget. Selgeren har rett til å ta salgsgjenstanden tilbake hvis kjøperen misligholder sin betalingsplikt. Salgspant opprettholdes uforandret om betalingsvilkårene endres, for eksempel ved at en vanlig kontrakt-/kredittkjøp endres til et kjøp på avbetaling. Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. 

13.Forsinkelsesrenter.

Etter forfall beregnes 12 % forsinkelsesrente. 

14. Purregebyr.

Purregebyr er kr. 54,-. 

For øvrig henvises til salgsbetingelser i henhold til NL 09.