Salgsbetingelser

1. Generelt.

Disse alminnelige betingelser gjelder i den utstrekning de ikke endres ved skriftlig overenskomst.

2. Inntredelse.

Avtale er først inngått når selgerens ordrebekreftelse foreligger.

3. Priser.

Alle priser er veiledende bruttopriser eller netto en gros priser der hvor disse er angitt. Prisene er eksklusive merverdiavgift. Prisene gjelder for salgsgjenstanden levert i overensstemmelse med punkt 5. Dersom produsentens priser, tollsatser, offentlige avgifter og gebyrer endres i forhold til det som gjaldt ved kontraktens inngåelse, eller nye kommer til innen levering skjer, vil prisene kunne endres tilsvarende. Økte omkostninger som følge av at forsendelse må skje på en annen måte enn normalt eller forutsatt ved avtalens inngåelse, bæres av kjøperen. Priser som er stipulert i norske kroner skal reguleres såfremt det fra kontraktens inngåelse og inntil to arbeidsdager etter at betaling er kommet selgeren i hende, skjer endringer i valutakurser som har betydning for beregning av salgsgjenstands pris.

4. Tekniske opplysninger.

Illustrasjoner, tegninger og oppgaver over priser og tekniske data, for eksempel vekt mål, volum, yteevne, kraftbehov etc. i kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell, tjener bare som veiledning og må ikke oppfattes som endelige og bindende. Tilsvarende opplysninger som er tatt med i ordrebekreftelsen eller ved henvisning gjort til en del av avtalen er bindende for selgeren hvis han ikke uttrykkelig har sagt at de bare er veiledende. Tekniske data som er uttrykkelig garantert i avtalen, må forstås med de toleranser som er vanlig ifølge standarder for vedkommende varesort. Betegnelsen cirka betyr et spillerom på 10 % opp eller ned. Kjøperen har risiko for at de tekniske data og salgsgjenstanden i enhver henseende passer for hans behov. For teknisk rådgivning i forbindelse med kjøp av maskiner og teknisk utstyr har selgeren kun det ansvar for uaktsomhet som tekniske rådgivere (konsulenter) har.

5. Levering.

Hvis ikke annet er avtalt, gjelder normal levering fra vårt lager på Skoppum, med normal anførsel av fraktutgift for det som bestilles. Transportforsikring tegnes bare etter anmodning og for kjøpers regning. Forsendelse skjer for kjøpers regning og risiko. Vi gjør oppmerksom på at flytende kjemikalier/væsker for øyeblikket ikke kan sendes til privat personer.

Ved mottak av forsendelse er det kundens ansvar og påse at forsendelse ikke er skadet i transport. Ved skade må dette varsles til trond.egil.hansen@kcl.no omgående. Bilde og beskrivelse av skade skal legges ved. 

Ved bestilling på web er det kunde selv som må besørge at korrekt leveringsadresse er lagt inn. Kostnader ved omdirigering eller ny sending vil belastes kunde    

6. Garanti / reklamasjon.

Garanti ytes på våre produkter i henhold til Norsk Lov eller i samme utstrekning som vi er dekket av garanti fra våre leverandører. Det påligger kjøperen av varen plikt til å kontrollere at den leverte varen er i overensstemmelse med bestillingen. Garantireparasjoner skal utføres av oss eller godkjent service-verksted. Vårt standard garantiskjema må benyttes. Erstatningsansvar er i alle tilfelle begrenset oppad til varens fakturaverdi. Ingens spesialbestilte varer tas i retur. Retur av kappede slanger krediteres kun med 50 % av fakturaverdi, monterte slanger tas ikke i retur. Reklamasjon på grunn av mangler ved salgsgjenstanden som etter kjøpslovens § 52 skal skje straks, anses for å være foretatt i rett tid hvis den er kommet fram til selgeren senest 14 dager etter levering. Kjøperen er forpliktet til å undersøke salgsgjenstanden straks (jfr. kjøpslovens § 51). Reklamasjon på grunn av mangler som først kan oppdages når salgsgjenstanden er montert og prøvekjørt, anses for å være foretatt i rett tid når den foretas straks etter at mangelen er konstatert. Reklamasjon kan ikke i noen tilfelle foretas etter utløpet av den i punkt 7 nevnte reklamasjonsfrist idet kjøpslovens § 54 ikke gjelder for salg som omfattes av disse betingelser. Det vises i tillegg til våre bestemmelser om retur/reklamasjon spesifikt.

7. Annullasjoner av spesialbestilte varer godtas ikke.

Om kjøperen, med vår godkjennelse, helt eller delvis annullerer inngitt ordre, har vi alltid rett til å debitere så vel våre, som våre underleverandørers, kostnader forbundet med ordren. Retur kan kun skje etter utfylt returskjema (www.kcl.no). Kreditnota utstedes etter godkjennelse av de returnerte varer med fradrag av 20% returgebyr og eventuelle utlagte frakter, såfremt ikke varen er feillevet av KCL. Hvis returfrakt skal betales av KCL, godtas kun forsendelsesmåte avtalt med KCL på forhånd. Kun standardprodukter i original ubrutt forpakning aksepteres, og produkter eller emballasje må ikke være prismerket. Slitedeler med ubrutt emballasje, som er standard lagervare, belastes ikke returgebyr. Spesialbestilte, ikke standard lagerførte varer, tas ikke i retur. Erstatning for forsinket levering i henhold til en forsinket leveringstid betales ikke.

8.Retur

Retur kan kun skje etter utfylt returskjema (www.kcl.no). Kreditnota utstedes etter godkjennelse av de returnerte varer med fradrag av 20% returgebyr og eventuelle utlagte frakter, såfremt ikke varen er feillevet av KCL. Hvis returfrakt skal betales av KCL, godtas kun forsendelsesmåte avtalt med KCL på forhånd. Kun standardprodukter i original ubrutt forpakning aksepteres, og produkter eller emballasje må ikke være prismerket. Spesialbestilte, ikke standard lagerførte varer, tas ikke i retur

9. Force majeure.

Som force majeure regnes enhver omstendighet som faller inn under kjøpslovens § 24, både når slike hindringer er generelle og når de rammer selgeren selv, eller det verk som er valgt til å forarbeide salgsgjenstanden eller dets underleverandør. Som force majeure regnes dessuten trafikkvanskeligheter som rammer den ved avtalens inngåelse av selgeren forutsatte transportmåte eller - vei, samt kassasjon av større arbeidsstykker, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, arbeidskonflikt og beslag. Volatilitet i valutamarkedet og verdien av norske kroner og dennes påvirkning på importkostnader regnes også som force majeure ved økninger på mer enn 10%. I slike tilfeller vil gjeldende prisavtaler kunne settes til side umiddelbart, og KCL kreve tilsvarende tillegg i pris som valuta og produsentpris krever for å inndekke økningen.

10. Gebyr.

Hvis ikke annet er avtalt, vil alle kunder på hver ordre bli anført statlig miljøgebyr. Dette gebyret inndekker det selger må svare i statlig importavgift for all type emballasje og el-avgift. Hver ordre har et tillegg på kr. 17,50,- for dette. Statlig særavgift for smøreoljer og bensin vil anføres særskilt i tillegg på artikler som faller inn under denne betegnelse og statlige avgiftsbestemmelse. Når paller benyttes i forsendelser vil det anføres respektiv avgift for halvpall, helpall og pall med pallekarm.

11. Betalingsbetingelser.

Kontant eller netto pr. 15 dager etter fakturadato hvis ikke annet er avtalt.

12. Salgspant.

Selgeren forbeholder seg salgspant i salgsgjenstanden for kjøpesummen inklusive eventuelle omkostninger, avbetalingstillegg og utlegg for kjøperen i forbindelse med salget. Selgeren har rett til å ta salgsgjenstanden tilbake hvis kjøperen misligholder sin betalingsplikt. Salgspant opprettholdes uforandret om betalingsvilkårene endres, for eksempel ved at en vanlig kontrakt-/kredittkjøp endres til et kjøp på avbetaling. Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet.

13. Forsinkelsesrenter.

Etter forfall beregnes de til enhver tid gjeldende morarenter.

14. Purregebyr.

Purregebyr er kr. 54,-.