Kolberg Caspary Lautom AS sin virksomhet i Norge omfattes av åpenhetsloven

Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Videre skal loven sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter arbeider med dette.

Kolberg Caspary Lautom AS sitt arbeid med oppfølgning av forretningspartnere

Kolberg Caspary Lautom AS arbeider aktivt for å sikre ansvarlighet i vår virksomhet i forbindelse med produksjon og levering av varer og tjenester. Kravene vi stiller til våre leverandører og forretningsforbindelser er nedfelt i våre forretningsetiske retningslinjer.

Vår kartlegging av leverandørkjeder og forretningspartnere er basert på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger. Dette innebærer bl.a. en risikobasert tilnærming for å vurdere etterlevelse av menneskerettigheter og ivaretakelse av anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører og forretningspartnere.

Vi prioriterer ut ifra en vurdering av risiko (type og omfang) for mulige og faktiske negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette er en omfattende og løpende prosess som gjøres spesielt mot våre underleverandører. Gjennom vår til enhver tid prioriterte vurderinger vil vi søke å identifisere, forebygge/unngå og redusere mulig og faktisk negativ påvirkning. Dette gjelder både internt i vår virksomhet, i vår leverandørkjede og hos forretningspartnere.

Kartleggingen av alle leverandører både i innland og utland foretas i eget kontrollsystem, der alle leverandører må bekrefte og dokumentere at alle krav er oppfylt. Vårt kontrollsystem støttes også av kunstig intelligens, og overvåker og definerer ulike grader av risiko, både offentlig informasjon, media og annet.

All eventuell avvikshåndtering og korrigerende tiltak fanges opp av prosedyrer og fastsatte prosesser i våre sertifiserte kvalitetssystemer - ISO 9001 og ISO 14001.

Offentlig redegjørelse og informasjon

Kolberg Caspary Lautom AS offentliggjør redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger hvert år i tråd med kravene i åpenhetsloven, første gang i 2023.

Åpenhetsloven gir allmenheten rett til å be om informasjon om hvordan Kolberg Caspary Lautom AS håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ved ønske om slik informasjon utover redegjørelsen nedenfor kan det rettes en skriftlig forespørsel til vegard.solheim@kcl.no

Redegjørelse for resultat av aktsomhetsvurdering for 2024

KCL har gjennomført sine aktsomhetsvurderinger i 2024, og disse blir håndtert i en egen analyse i vårt ledelsessystem.

Grunnleggende menneskerettigheter - internt

Alle grunnleggende menneskerettigheter er ivaretatt internt i bedriften og sikret gjennom HMS, Risikovurderinger og våre ledelsessystemer.Det er ikke avdekket vesentlige avvik i forhold til policy gjeldende for alle medarbeidere som dokumenteres i HMS-Håndbok og KCL Personalhåndbok.

Grunnleggende menneskerettigheter – eksternt

Alle grunnleggende menneskerettigheter er ivaretatt og i den grad det er mulig sjekket at sikres blant alle KCL sine leverandører. KCL har for 2024 gjennomgått alle benyttede leverandører. Det er ikke avdekket noen vesentlige avvik.

Anstendige arbeidsforhold – internt

Alle ansatte er underlagt anstendige arbeidsforhold internt i bedriften og sikret gjennom HMS, Risikovurderinger og våre ledelsessystemer. Det er ikke avdekket vesentlige avvik i forhold til policy gjeldende for alle medarbeidere som dokumenteres i HMS-Håndbok og KCL Personalhåndbok.

Anstendige arbeidsforhold – eksternt

Anstendige arbeidsforhold er ivaretatt og i den grad det er mulig sjekket at sikres blant alle bedriftens leverandører. KCL har for 2024 gjennomgått alle leverandører benyttet og utfører årlig revisjon av disse. Det er ikke avdekket noen vesentlige avvik.

Negativ påvirkning eller skade på mennesker, samfunn og miljø

KCL gjennomfører HMS og Miljø i sitt ledelsessystem gjennom vernerunder. All negativ påvirkning eller skade på mennesker. samfunn og miljø vil avdekkes gjennom disse vernerundene, og registreres med avvik, korrigerende tiltak og med rapportering. Det er ikke registrert vesentlige avvik fra de gjennomførte vernerundene i 2024 som må behandles under denne aktsomhetsvurderingen.

Svar på skriftlige forespørsler

Vi vil som hovedregel besvare en skriftlig forespørsel innen tre uker fra mottak.