Kolberg Caspary Lautom AS sin virksomhet i Norge omfattes av åpenhetsloven

Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Videre skal loven sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter arbeider med dette.

Kolberg Caspary Lautom AS sitt arbeid med oppfølgning av forretningspartnere

Kolberg Caspary Lautom AS arbeider aktivt for å sikre ansvarlighet i vår virksomhet i forbindelse med produksjon og levering av varer og tjenester. Kravene vi stiller til våre leverandører og forretningsforbindelser er nedfelt i våre forretningsetiske retningslinjer.

Vår kartlegging av leverandørkjeder og forretningspartnere er basert på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger. Dette innebærer bl.a. en risikobasert tilnærming for å vurdere etterlevelse av menneskerettigheter og ivaretakelse av anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører og forretningspartnere.

Vi prioriterer ut ifra en vurdering av risiko (type og omfang) for potensielle og faktiske negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette er en omfattende og løpende prosess som gjøres spesielt mot våre underleverandører. Gjennom vår til enhver tid prioriterte vurderinger vil vi søke å identifisere, forebygge/unngå og redusere potensiell og faktisk negativ påvirkning. Dette gjelder både internt i vår virksomhet, i vår leverandørkjede og hos forretningspartnere.

Kartleggingen, eventuell avvikshåndtering og korrigerende tiltak fanges opp av prosedyrer og fastsatte prosesser i våre sertifiserte kvalitetssystemer - ISO 9001 og ISO 14001.

Offentlig redegjørelse og informasjon

Kolberg Caspary Lautom AS vil offentliggjøre en redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger hvert år i tråd med kravene i åpenhetsloven, første gang i 2023. Denne redegjørelsen vil bli publisert på vår hjemmeside.

Åpenhetsloven gir allmenheten rett til å be om informasjon om hvordan Kolberg Caspary Lautom AS håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ved ønske om slik informasjon kan det rettes en skriftlig forespørsel til vegard.solheim@kcl.no

Redegjørelse for resultat av aktsomhetsvurdering for 2023

KCL har gjennomført sine aktsomhetsvurderinger i 2023, og disse blir håndtert i en egen analyse i vårt ledelsessystem.

Grunnleggende menneskerettigheter - internt

Alle grunnleggende menneskerettigheter er ivaretatt internt i bedriften og sikret gjennom HMS, Risikovurderinger og våre ledelsessystemer.

Det er ikke avdekket vesentlige avvik i forhold til policy gjeldende for alle medarbeidere som dokumenteres i HMS-Håndbok og KCL Personalhåndbok.

Grunnleggende menneskerettigheter – eksternt

Alle grunnleggende menneskerettigheter er ivaretatt og i den grad det er mulig sjekket at sikres blant KCL sine leverandører. KCL har for 2023 gjennomgått alle A-leverandører og utfører årlig revisjon av disse. Det er ikke avdekket vesentlige avvik.

Anstendige arbeidsforhold – internt

Alle ansatte er underlagt anstendige arbeidsforhold internt i bedriften og sikret gjennom HMS, Risikovurderinger og våre ledelsessystemer.

Det er ikke avdekket vesentlige avvik i forhold til policy gjeldende for alle medarbeidere som dokumenteres i HMS-Håndbok og KCL Personalhåndbok.

Anstendige arbeidsforhold – eksternt

Anstendige arbeidsforhold er ivaretatt og i den grad det er mulig sjekket at sikres blant bedriftens leverandører. KCL har for 2023 gjennomgått alle A-leverandører og utfører årlig revisjon av disse.

Det er ikke avdekket vesentlige avvik.

Negativ påvirkning eller skade på mennesker, samfunn og miljø

KCL gjennomfører HMS og Miljø i sitt ledelsessystem gjennom vernerunder. All negativ påvirkning eller skade på mennesker. samfunn og miljø vil avdekkes gjennom disse vernerundene, og registreres med avvik, korrigerende tiltak og med rapportering. Det er ikke registrert vesentlige avvik fra de gjennomførte vernerundene i 2023 som må behandles under denne aktsomhetsvurderingen.

Vi vil som hovedregel besvare en skriftlig forespørsel innen tre uker fra mottak.