Kvalitet

  • Kolberg Caspary Lautom AS skal importere, markedsføre, produsere og levere produkter med en kvalitet i tråd med et høyt nivå av kundetilfredshet.
  • For å drive virksomheten med høy grad av kundetilfredshet, kreves det at vi arbeider systematisk og planmessig.
  • Alle aktiviteter skal være målstyrte, og vårt kvalitetssystem skal være et sentralt styringsverktøy.
  • Effektiv kommunikasjon og informasjon i alle ledd skal sikre at de krav og forventninger som stilles til kvalitet og kvalitetssikring er kjent av alle i bedriften og av våre leverandører.
  • Markedsføringen skal styres slik at den skaper overensstemmelse mellom kundens krav, og kvaliteten på leverte produkter.
  • Ledere på alle nivå skal sørge for at alle innenfor deres ansvarsområde har nødvendig kompetanse innen sine arbeidsfelt og kjenner sitt kvalitetsansvar.
  • Hver enkelt ansatt har ansvaret for kvaliteten av eget arbeid.
  • Levering skal skje slik at kunden får riktige varer til rett tid.
  • Våre egenproduserte produkter, som hydraulikkaggregater, livbåtkroker og underkomponenter skal følge de til enhver tids kvalitetsbestemmelser, prosedyrer, sporing og test som kreves av våre sertifiseringsstandarder.

Kolberg Caspary Lautom AS sitt kvalitetssikringssystem skal tilfredsstille alle relevante krav i NS-EN ISO 9001:2015, samt tilleggssertifiseringer av ulik art.

Gjeldende sertifikattekst ISO 9001 og ISO 14001

Import, storage, marketing, and distribution of vehicle equipment and parts, industrial tools, oil and lubrication equipment, construction equipment, hydraulic and pneumatic components, and complementary equipment for industrial purposes. Design, development, installation, repair and service of hydraulic components and systems.


ISO_9001_ISO_14001_COL_non-embedded_tcm9-77270.jpg

Miljø

Kolberg Caspary Lautom AS jobber for kontinuerlig forbedring av egne miljøprestasjoner og for å redusere virksomhetens påvirkning på miljøet. Med påvirkning på miljøet mener vi miljøpåvirkning lokalt, vårt totale energiforbruk og våre klimautslipp.

• Alltid følge miljølover og forskrifter.

• Miljøstyringen skal være i henhold til NS-EN ISO14001.

• Bruke vår miljøkunnskap og infrastruktur til å oppnå rasjonell drift til det beste for miljøet.

• Aktivt følge utviklingen og være åpne for miljøtekniske nyvinninger.

• Kontinuerlig arbeide med forbedringer.

Kolberg Caspary Lautom AS har som alle andre virksomheter en belastning på sine omgivelser og miljøet. Vårt mål er å gjøre denne belastningen så liten som mulig. Med et godt styringssystem vil vi sikre både mer lønnsom og effektiv drift, samtidig som at energiforbruk og miljøbelastning til enhver tid blir så liten som mulig.

Samfunnet rundt oss blir stadig mer opptatt av å bevare miljøet, og våre kunder krever at vi tar stilling til dette i langt økende grad, og flere krever at vi arbeider systematisk med å redusere belastningen på miljøet. Dette tar Kolberg Caspary Lautom AS konsekvensene av, og har iverksatt en rekke tiltak og investeringer som sikrer dette, og ikke minst gir oss en mulighet til å styrke vår posisjon i de markedene vi opererer i - og skille oss ut fra våre konkurrenter. Med ISO 14001 sertifisering styrker vi båndene til eksisterende kunder og har muligheten til å tiltrekke oss nye.

1. Sette fokus på miljøstyring og styrking av våre forretningsmuligheter.

2. Bevisstgjøring i egen organisasjon på hvordan virksomheten påvirker miljøet.

3. Mer effektivitet og kostnadskutt.

4. Varig skape konkurransefortrinn og omdømme.

For å oppnå best mulig miljøprestasjon har Kolberg Caspary Lautom AS foretatt en rekke investeringer i vår infrastruktur og daglige drift.

Varmeanlegget

I eksisterende bygg og nybygg er det beregnet 100% varmepumpedrift uten spisslast med elektrokjele. I eksisterende bygg er det 2 stk. IVT Greenline F70 på totalt 140KW. Disse henter varme fra 19 borrehull fordelt på 2 samlekummer utvendig. I eksisterende bygg er det varmeanlegget bygd opp til å distribuere varme til følgende systemer:

- Radiatoranlegg i 2.etg og lager verksted.

- Gulvvarmeanlegg i utsalgslokaler, kantine, garderober og resepsjon.

- Ventilasjonsanlegg til verksted/lager og kontorer.

- Viftekonvektorer i tak på lager/verksted.

- Snøsmelteanlegg foran lagerport.

Borrehullene brukes til frikjøling om sommeren, dette er en veldig kostnadseffektiv løsning. Det er beregnet at hele kjøleanlegget i bygget er drevet etter dette prinsippet, og skal dekke hele kjølebehovet i bygget. Det er gjort og planlagt en del utbedringer på kjøleanlegget i senere tid. Kjøleanlegg til datarom er det blitt byttet ut fra aircondition til viftekonvektor med tilkobling til frikjøling via borrehull. Ventilasjonsbatteriene for kjøling er beregnet ut byttet ut fra tradisjonelle DX batterier på tak til vannbårne batterier med tilkobling til frikjøling via borrehull. I nytt bygg er det beregnet 5 stk IVT/Bosch GEO 280 varmepumper på totalt 400 KW. Ved å velge varmepumper med litt større effekt for å kutte ut tilskuddsenergi på de kaldeste dagene vil ugjøre en større gevinst på gratisenergien man kan utvinne fra borrehullene.Det er kjørt responstester på ny borrehullspark for å kunne bestemme antall borrehull med tanke på energiopptak fra borrehullene. Simuleringen av responstesten er gjort for en periode over 25 år ettersom effekten av borrehullene vil gradvis bli dårligere etter mange år. Beregningen av antall hull er gjort for å kunne være sikrere på at effekten fra borrehullene om 25 år er tilstrekkelig. Der er opprettet en utvendig samlekum for 52 borrehull utvendig som er prefabrikkert av Energitec for å gjøre denne servicevennlig og at vi kan enkelt utføre kontrollmålinger på vannmengder på borrehullsparken. Det er prosjektert at varmeanlegget til det nye bygget vil distribuere varme og effekter til følgende system:

- Gulvvarme 1 etg. lager på 2000m2: totalt 60KW

- Ventilasjonsvarme: 117KW

- Radiatorvarme: 83KW

- Snøsmelteanlegg 520m2: totalt 140KW

Det er lagt gulvvarme på 2000m2 i 1 etasje. Gulvvarmen er fordelt på 5 fordelerskap som er plassert på egnet plass i bygget. Det er radiatorer på hele veggen i 1 etg og det er radiatorer i kjeller. Snøsmelteanlegget er lagt i hele arealet for nedkjøring til lasterampe, og arealet utenfor lagerporten ved siden av lasterampen.

For å kunne regulere og distribuere varme på mest mulig måte benyttes sonestyring av varmeanlegget. For snøsmelteanlegget er det satt ned en bakkeføler for start og stopp av snøsmelting. Denne føleren registrerer nedfall og temperatur. All automatikk for styring av varmeanlegget er prosjektert og utarbeidet av GK Byggautomasjon. Kjølebehovet blir dekket frikjøling fra borrehullene som går via kjølebatteri i ventilasjonsaggregatet.

Borrehull og Solcellepark

Energi brønnene rundt på tomten nyttes for oppvarming av bygnings massen via varmepumper. Det er to adskilte systemer.

Et system mot sør-vestre del. Der er to stk. IVT Greenline F70 varmepumper virksomme. Disse henter varme fra 19 borehull fordelt på to samlekummer utvendig. Til sammen produserer systemet et stort antall kWh pr år.

Det neste systemet som omfatter ny del (hovedlager), og har 5 stk. IVT/Bosch GEO 280 varmepumper virksomme. Disse henter varme fra 42 borehull fordelt på en samlekum utvendig. Til sammen produserer dette et stort antall kWh pr år. Produksjonen avhenger av differansetemperatur mellom jordvarme og luft på begge systemer, men er året gjennom svært effektive.

Det er installert solcelle park på tak. Antall solselle moduler: 8836 enheter av 270W. Antall invertere: 7 stk. som omformer 750 volt DC (likestrøm) til 400V AC (vekselstrøm). Ved et gjennomsnittlig år kan systemet gi ut 208,4 MWh. (208.400kWh) til nettet. Dette sikrer produksjon av egen energi, til eget bruk, og samfunnsnyttig leveranser ut på offentlig nett ved overskuddsproduksjon. 7 stk. invertere: som omformer 750 volt DC (likestrøm) til 400V AC (vekselstrøm) . Total produksjon per time, dag, måned og år overvåkes på egen applikasjon. Denne applikasjonen regner også ut besparelsen av utslipp og omregner dette til ekvivalens av nye plantede trær.

Denne løsningen muliggjør at Kolberg Caspary Lautom AS større deler av sommerhalvåret er selvforsynt med energi, og at vi med stolthet kan hevde at vi er blant de mest energieffektive og miljøskånsomme i markedet.

Avfallshåndtering og egen re-sirkulering

Alt avfall blir hentet av godkjente aktører sortert i våre komprimatorer eller fra dedikerte oppsamlingssteder. Elektrisk avfall hentes og resirkuleres. Kolberg Caspary Lautom AS har 3 dedikerte komprimatorer for relevante avfallstyper, der alt avfall gjøres klart til re-sirkulering, henholdsvis trevirke, plast, matavfall/bio-avfall og metall.

Kolberg Caspary Lautom AS er medlem av Grønt Punkt og deltar på produsentansvarsordninger for emballasje og betaler løpende avgift for all import emballasje. KCL er med på å finansiere Grønt Punkts returordning og den beste resirkuleringen som er mulig på all plast, papp og øvrige emballeringsarter.

KCL har egen gjenvinning av papp. Vi benytter pappesker, plast og annen emballasje vi importerer og dette brukes til å pakke de varer vi sender ut igjen, i høyest mulig grad. Den pappen som ikke er mulig å bruke om igjen som god nok emballasje, kvernes opp i egen stuffing maskin. Dette benyttes til å fylle pappesker og luftrom i våre egne sendinger, slik at varer ikke skades og transport og sikring blir mest mulig hensiktsmessig. Dette sparer egne kostnader og utgifter, samt at ubrukelig papp nyttiggjøres til det fulle. Dette sparer produksjon av ny papp, samt utgifter og belastning knyttet til unødvendig transport.

Vi gjenvinner avtrekksluft fra våre maskiner. Dette gjøres med stasjonær ESTA støvsuger, der luften blir filtrert og sendes tilbake som verksteds inneluft, med 100% gjenvinning og tilførsel av friksjonsvarme og mindre belastning på ventilasjonsanlegget.

Transportører og Leverandører

Kolberg Caspary Lautom AS har systematisk oppfølging av våre transportører og leverandører for å sikre at disse har de rette sertifiseringer, er innenfor gjeldende lover og regler, samt har en tilsvarende miljøprofil og oppfølging som vi selv har.

Miljømål

KCL har i dag en optimalisert styring av energibruk og har iverksatt de mulige tiltak for å virke så energieffektive som mulig. KCL re-sirkulerer i høyest mulig grad og behandler utslipp og avfall så optimalt det er mulig for vårt virke.
Vårt miljømål er at vårt totale miljøavtrykk ikke skal bli signifikant større ved øket aktivitet, men kunne holdes på tilsvarende eller lavere nivå.
Dette sikres ved å følge de allerede fastsatte prosedyrer i håndboken ISO 14001 - Miljø, Energi og Avfallshåndtering.
Kontrollfunksjonen for det operative nivå er avdelingsmessige vernerunder som i egen del tar for seg Miljø.
Kontrollfunksjonen for det verifiserende nivå er totalt energiforbruk årlig mot verdiskapning totalt vektet mot foregående år.

Kolberg Caspary Lautom AS er sertifisert ISO 14001.